Sınav ve Değerlendirme Kuralları

Ders harf notları

MADDE 16 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim
elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:
a) Ortalamaya katılan harf notları şunlardır:
Puan             Ders notu         Katsayısı
90-100              AA                  4.0
85-89                BA                  3.5
80-84                BB                  3.0
75-79                CB                  2.5
70-74                CC                  2.0
65-69                DC                  1.5
60-64                DD                  1.0
50-59                FD                   0.5
49 ve aşağısı     FF                    0
                        NA                   0
2) I (Eksik) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders
için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci,
herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim
tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde
I notu FF veya U notu haline dönüştürülür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde
öğrencinin başvurusu, EABD’nin önerisi ve FBEYK kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına
kadar uzatılabilir.
3) NA (Devamsızlık nedeniyle başarısız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen
veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim
üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.
b) Ancak; aşağıdaki harf notları ortalamaya katılmaz:
1) S (Yeterli) notu; tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu, ayrıca,
kredisiz olarak alınan dersler ve diğer üniversitelerden alınan dersler için, başarılı olma durumunda
verilir.
2) P (Gelişmekte olan) notu; tez veya proje çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan
öğrencilere verilir.
3) U (Yetersiz) notu; tez, proje veya seminer çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere
verilir. (U) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve diğer üniversitelerden alınan dersler için
başarısız olma durumunda verilir.
4) EX (Muaf) notu; diğer üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce
almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için verilir.
5) NI (Not ortalamasına katılmayan) notu; not ortalamasına katılmamak koşuluyla alınan
dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencilerin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte not
belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programda ders saydırma
işlemlerinde kullanılmaz.
(2) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve aynı
başkanlık tarafından açıklanır.