Tez Teslimi

TEZ TESLİMİNDE ENSTİTÜYE VERİLECEK DÖKÜMANLAR

1) 3 adet, Basılı - Ciltli Tez

2) 3 adet, Tez ve Tez Eklerini pdf dosyası olarak içeren Kompakt Disk (CD)

3) Turnitin Raporu 

    Kompakt Disklerin Hazırlanması :

   1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için pdf hazırlama sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 6’da yer almaktadır.

   2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü/tıp fakültesi dekanlığı tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

   3- Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır.

    4- Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır

    Örnek :

    Tam metin için referansno.pdf

    Ekler için referansno.rar

   5- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

   6- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek Cd’ ye kaydedilmelidir.

 

   NOT: CD’ler darbeye dayanıklı bir CD Kutusuna konularak etiketlenmeli ve etikette İngilizce ve Türkçe olmak üzere; Tezin Başlığı, Yazar Adı, Yükseköğretim Kurumunun Adı, Enstitü Adı, Ana Bilim Dalı Adı, Tez Türü bulunmalıdır.

 

4) 4 adet doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu 

   

    Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunun Doldurulması :

   1- Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Tezin, eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin

Formu (http://tez2.yok.gov.tr/) adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir.

   2- Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapılmış ise form basılmadan önce geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak kontrollerde, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu üzerinde bulunan Referans Numarası dikkate alınacaktır.

   3- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.

   4- Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.

   5- Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir. 

   6- Önerilen Dizin Terimleri: İlgili anahtar kelimelerin, sistemde var olan Dizin Terimleri Listesinde bulunmaması durumunda; yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.

   7- Yayımlama İzni ve Erteleme: Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, tezlerin internet üzerinden yayınlanmasını sağlayacak izin metnini de içerdiğinden, ayrıca bir izin formu doldurulmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı üzerinden tezinin tam metin araştırma hizmetine sunulmasını kabul eden tez yazarları, “yayımlanmasına

izin veriyorum” seçeneğini işaretleyerek Formu düzenler. Tezin bir yayınevi tarafından yayımlaması sürecinde olması veya patent başvurusunda bulunulması gibi durumlarda; erişime açılması en fazla 3 yıl süreyle ertelenebilir.Bu durumda

tez yazarı erteleme seçeneğini işaretleyerek erteleme süresini belirtir.

    8- Özetler, biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

6) 4 adet Etiketli Zarf (Etikette İngilizce ve Türkçe olmak üzere; Tezin Başlığı, Yazar Adı, Yükseköğretim Kurumunun Adı, Enstitü Adı, Ana Bilim Dalı Adı, Tez Türü bulunmalıdır).

            Örnek;           

            A Proposal to Increase Bandwidth Usage in a Multiple Access Point Enviroment

            Mehmet Kazım Gerçek

            Atilim University

            The Graduate School of Natural and Applied Science

            The Department of Computer Engineering

            Master of Science Thesis

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Çoklu Erişim Noktası Bulunan Ortamlarda Bant Genişliği Kullanımını Arttırmaya Yönelik Bir Öneri

            Mehmet Kazım Gerçek

            Atılım Üniversitesi

            Fen Bilimleri Enstitüsü

            Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

            Yüksek Lisans Tezi

 

Zarflar Hazırlanırken, zarfların içinde;

1. Zarf,

1 Adet Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu

(Yukarıdakilerin tümü klasöre takılabilen delikli, plastik dosya gömleği içerisinde olmalıdır)

2. Zarf            

1 Adet Basılı-Ciltli Tez                                   

1 Adet CD,

1 Adet Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu

(Yukarıdakilerin tümü klasöre takılabilen delikli, plastik dosya gömleği içerisinde olmalıdır)                

3. Zarf             

1 Adet Basılı-Ciltli Tez                                 

1 Adet CD,

1 Adet Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu

(Yukarıdakilerin tümü klasöre takılabilen delikli, plastik dosya gömleği içerisinde olmalıdır)

 4. Zarf

1 Adet Basılı-Ciltli Tez

1 Adet CD

1 Adet Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu  yer almalıdır.

TEZ TESLİMİNDE; YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (http://www.yok.gov.tr) ULUSAL TEZ MERKEZİ http://tez2.yok.gov.tr ADRESİNDE YER ALAN “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ” KURALLARI DİKKATE ALINMALIDIR.